شرکت داده نگار ماتريس حامی گروه خدمات آنلاين حسابداری مي باشد. WWW.MATRISNEGAR.IR

تماس با ما

021-66086682-66158975-66158968

شنبه تا چهارشنبه

8 صبح تا 5 عصر

admin@webcalc.ir

جزئیات پروژه

 :هماهنگ ساختن دستور العمل های نظام مالی تعهدی  وزارت دارائی  با وزارت علوم

دستورالعمل­های پياده سازی نظام مالی تعهدی وزارت دارائی از نظر ساختار و چيدمان کدينگ, ماهيت و عنـــاوین ­حساب­های کل

و نيز نحوه نگرش به حساب های مستقل، نحوه ثبت و ضبط فعاليت های مالی، و همچنين سطوح تفصيلی و نيز سطوح ترازهای

مالی معرفی شده، تفاوت های جزئی تا کلی را دارند.که در بسته نـرم افزاری گام اين موضوعات با دقت و به درستی لحاظ شده

است تا امکان تهيه کليه گزارشات با هر دو دستـــورالعمل وجود داشتـــه باشد تا در صورت نياز هيچ مشکلی برای  دانشگاه­ها و

.مراکز آموزش عالی در اين خصوص وجود نداشته باشد

:سر فصل های مهم مربوط به تغييرات ناشی از اعمال نظام مالی تعهدی  در نرم افزار  مرکزی مالی-اعتبارات

دريافت خودکار اسناد مالی از حقوق ودستمزد، عاملين مالی، اموال و انبار *

معرفي حسابهاي کل مالي و بودجه­اي و حسابهاي مستقل بر اساس دستورالعمل های وزارت دارائی و وزارت علوم *

معرفي نحوه انتخاب حسابهاي مستقل،کل، معين و ساير حسابهای تفصيلی در صدور اسناد بر اساس تعاريف ثابت و رويدادها *

کنترل دقيق درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار و هزينه­ ها و ساير پرداختهای حسابهای مستقل *

پيگيری و کنترل درآمدها و هزينه­هاي واقعي و نيز تعيين وضع مالي صحيح از طريق گزارشات ويژه *

ايجاد بودجه عملياتي معني­ دار براي ثبت،کنترل و پيش بينی دقيق درآمدها و هزينه­ ها *

ثبت و کنترل بودجه بدون نياز به ثبت سند اعتبار مصوب و تخصيص در سطوح ماده و ريز ماده *

امکان ارائه گزارش­هاي مالي شفاف به سازمان­ حسابرسي ايران جهت حسابرسي و هماهنگ با سيستم های سنا و سناما *

تعيين نحوه ثبت رويدادهاي مالي و بودجه­اي بر مبناي حسابداري تعهدي *

معرفي گزارش ها و صورتهاي مالي بر مبناي ثبت­هاي تعهدي *

:سر فصل ها ی مهم  مربوط به تغييرات ناشی از اعمال نظام مالی تعهدی  در نرم افزار حقوق و دستمزد

 امکان تهيه کليه گزارشات حقوق و دستمزد به تفکيک مراکز هزينه

 امکان صدور سند خودکار حقوق و دستمز به تفکيک مراکز هزينه، انواع استخدام و يا بدون تفکيک برای هر کدام از هزينه ها و يا کسورات

 امکان محاسبات حقوق و دستمزد بر مبنای سطح تفصیلی پروژه­ها در نرم افزار مالی

 امکان تسهيم هزينه های آيتم های محاسباتی مربوط به هزينه ها و کسورات حقوق و دستمزد نظير بيمه ها و سهم های کارفرما و …

:سر فصل های مهم مربوط به تغييرات ناشی از اعمال نظام مالی تعهدی  در نرم افزار اموال

ايجاد ارتباط و هماهنگی بين طبقه بندی پلاک ها بر اساس نظام دولتی و بازرگانی(تعهدی).

امکان محاسبات استهلاک به هر دو روش مستقيم و نزولی برای اموال و صدور اسناد مالی خودکار مربوط به آن

ثبت پلاک ازطريق رسيد انبار و ارسال خودکار اطلاعات آن به رسيدگی مالی برای ثبت های بودجه ای و مالی مربوط به موجودی کالا

انتقال اموال از طريق حواله انبار و ارسال خودکار اطلاعات آن به رسيدگی مالی برای ثبت های بودجه ای و مالی مربوط به موجودی کالا

:سر فصل های مهم  مربوط به تغييرات ناشی از اعمال نظام مالی تعهدی  در نرم افزار انبار

ارسال اطلاعات مربوط به رسيد و حواله کالا به نرم افزار عاملين مالی, نرم افزار مالی مرکزی و اموال.

ارسال اطلاعات مربوط به گزارشات رسيد و حواله کالا به امور مالی.

دريافت اطلاعات موجودی کالا از اموال

مهمترين مسئوليت­های مهم کارفرما جهت اجرای حسابداری تعهدی

يکسان سازی مراکز هزينه برای تمام موارد کاربردی در سازمان/دانشگاه

ليست ­برداری و قيمت­ گذاری از اموال و نيز دسته­ بندی اموال و تعيين روشهای محاسبه استهلاک، عمر مفيد و نزولی

تعيين بدهی­ها و طلب های سازمانی/دانشگاه ها

محاسبه و استخراج ذخيره یا پاداش پايان خدمت و حق سنوات و ذخيره مرخصی پرسنل

هم اکنون، با ما در ارتباط باشید...!

تماس بگیرید

66086682 21 98+

66158975 21 98+

66158968 21 98+

آدرس ایمیل

info@webcalc.ir