شرکت داده نگار ماتريس حامی گروه خدمات آنلاين حسابداری مي باشد. WWW.MATRISNEGAR.IR

تماس با ما

021-66086682-66158975-66158968

شنبه تا چهارشنبه

8 صبح تا 5 عصر

admin@webcalc.ir

جزئیات پروژه

فهرست عناوین در بودجه ریزی عملیاتی

  • مقدمه

  • تعریف بودجه ریزی عملیاتی

۲-۱:تعریف کاربردی بودجه ریزی عملیاتی

۲-۲-ماموریت بودجه ریزی عملیاتی

۳-۲-هدف ازبودجه ریزی عملیاتی هدف از بودجه ریزی عملیاتی چیست

  • عناصر تشکیل دهنده بودجه ریزی عملیاتی

۳-۱: مشخص نمودن عناصر تشکیل دهنده دستور العمل

۳-۲: معرفی دستورالعمل برنامه ریزی

الف) مضامین

ب  )کمی کردن مضامین

ج   )تامین منابع مالی

د   ) محاسبه تمام شده قیمت واحد فعالیت اصلی وبرنامه

ه) تکمیل فرمهای شماره ۲و۳ دستور العمل برنامه ریزی

۳-۳: معرفی دستورالعمل هزینه یابی

 الف) مسیر یابی انجام فعالیتهای اصلی در داخل سازمان

ب   ) مسیر یابی انجام فعالیتهای پشتیبانی در داخل سازمان

ج   ) شناسایی هزینه ها

د   ) توزیع اقلام هزینه ها

ه   ) محاسبه قیمت تمام شده فعالییهای اصلی وبرنامه ها

۳-۴: معرفی دستورالعمل مدیریت عملکرد

  • گزارشات (خروجیهای مورد نظر دستورالعمل )

۴-۱: گزارشات مزبوط به دستورالعمل برنامه ریزی

۴-۱-۱: گزارش توزیع برنامه ها وفعالیتهای  اصلی سازمان براساس سنجه واهداف کمی فیمابین واحدهای مجری

۴-۱-۲: گزارش توزیع اعتبارات برنامه ها وفعالیتهای اصلی فیما بین واحدهای مجری

۴-۱-۳: گزارش محاسبه قیمت تمام شده واحدفعالیت اصلی وبرنامه برای هر واحد مجری

۴-۲: گزارشات مربوط به دستورالعمل هزینه یابی

۴-۲-۱: گزارشات هزینه ها برای گره های سازمانی براساس فصل وریزفصل

۴-۲-۲: گزارشات هزینه ها برای زیر فعالیتها ، محصولات/کالاهاومراکز فعالیت سازمان براساس فصل وریز فصل

۴-۲-۳: گزارشات هزینه ها برای زیرواحدهای تشکیل دهنده واحد مجری براساس فصل وزیر فصل

۴-۲-۴:گزارشات هزینه ها برای زیرفعالیتها،محصولات /کالاها به تفکیک برای واحدهای مجری

۴-۲-۵:مقایسه هزینه های تمام شده زیرفعالیتها ،کالا/خدمات ومراکز فعالیت واحدهای مجری باهمدیگر

۴-۲-۶:مقایسه هزینه تمام شده واحدفعالیتهای اصلی وبرنامه واحدهای مجری باهم دیگر

۴-۲-۷: مدیریت هزینه توسط مدیران با توسط به این گزارشها و کشف ظرفیتهای بلااستفاده و….درنهایت بالابردن کارایی

۴-۲-۸: پیش بینی هزینه ها درتمامی موارد فوق

  • چگونگی اجرایی کردن دستورالعمل برنامه سالانه

  • چگونگی اجرایی کردن دستورالعمل هزینه یابی

  • چگونگی اجرایی کردن دستورالعمل مدیریت عملکرد

هم اکنون، با ما در ارتباط باشید...!

تماس بگیرید

66086682 21 98+

66158975 21 98+

66158968 21 98+

آدرس ایمیل

info@webcalc.ir